Noticias

cons reitor.cdmCampus do Mar marcou este venres a súa folla de ruta para o período 2018-2020 aprobando un plan de acción vertebrado en seis eixos estratéxicos dirixidos, entre outros aspectos, a fortalecer as liñas de investigación de referencia da agregación, ao reforzo do seu programa de doutoramento e a fomentar a cooperación transfronteiriza. A reunión tivo lugar no despacho do reitor e contou coa participación da presidenta do Consello Superior de Investigacións Científicas, Rosa Menéndez; o director do Instituto Español de Oceanografía, Eduardo Balguerías e os reitores das universidades da Coruña e Vigo, Julio Abalde e Salustiano Mato.

Durante a reunión púxose sobre a mesa a necesidade de establecer unha serie de accións estratéxicas que poñan en valor as fortalezas e aproveiten as oportunidades derivadas da actividade do Campus do Mar nos últimos anos e asociadas ás institucións agregadas en Galicia: as universidades de A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo; o Consello Superior de Investigacións Científica e o Instituto Español de Oceanografía.

Coa vista posta en América Latina

Neste marco formuláronse unha serie de obxectivos estratéxicos de futuro para a agregación que serán materializados a través de diferentes accións no período 2018- 2020. A primeira destas liñas vai dirixida a fortalecer as liñas de investigación de referencia da agregación, a través da creación de laboratorios conxuntos para o fomento da excelencia investigadora e científica, o desenvolvemento de teses e proxectos de investigación interinstitucionais, o impulso da mobilidade e o acceso común a infraestruturas e equipos.

A segunda liña céntrase en reforzar e internacionalizar o programa de doutoramento conxunto * DOMAR, por medio de accións encamiñadas a fortalecer o programa no referido ao apoio administrativo, ao impulso da súa internacionalización, en particular en América Latina, e a potenciar a creación de doutoramentos dobres e conxuntos, así como o desenvolvemento de accións formativas en liña e especializadas. Nesta liña ponse especial énfase na captación de alumnado estranxeiro, fundamentalmente de América Latina, onde este programa pode resultar especialmente atractivo pola ausencia de programas similares consolidados.

O terceiro eixe busca impulsar a cooperación transfronteiriza a través da organización de seminarios e grupos de traballo conxuntos sobre temáticas de interese para a Eurorrexión e as institucións participantes, que poidan derivar en proxectos, redes de colaboración ou outras iniciativas conxuntas financiadas con instrumentos como os fondos Poctep, Sudoe, Atlantic Area, Femp…etc.

Polo de Innovación do Mar

No marco do Polo de Innovación do Mar que se creará no ámbito da ETEA, proxéctase involucrar a todos os membros do Campus do Mar na definición dun programa de transferencia e emprendemento común, que optimice os recursos actuais e impulse a xeración de novos resultados de investigación de aplicación comercial e novas empresas de base tecnolóxica. Este programa único materializarase nunha Unidade Conxunta de Transferencia e Emprendemento interconectada con outras entidades relevantes na materia como o Consorcio Zona Franca de Vigo ou a Axencia Galega de Innovación ( GAIN)

Novo portal web

Entre os acordos adoptados polo Consello Reitor do Campus do Mar acordouse tamén a creación dun programa conxunto de divulgación mariña, que inclúe a organización de congresos, seminarios e talleres conxuntos e o deseño dunha axenda de actividades de divulgación de carácter anual. Por outra banda, farase público un novo portal web do Campus do Mar, que aglutina todas as noticias de todos os membros do Campus do Mar, así como as comunicacións en redes sociais.

A maiores, o plan de acción contempla a creación dunha estrutura de gobernanza simplificada, formada por un Consello Reitor constituído polos máximos representantes de cada institución ou en quen estes deleguen, que terá como responsabilidade a aprobación do Plan de Acción anual do campus. O deseño e a xestión das actividades do Campus do Mar será responsabilidade do Equipo de Coordinación do Campus, formado por representantes institucionais de cada entidade da agregación, que definirán as liñas estratéxicas e os medios humanos, materiais e técnicos para executalas, para a súa posterior aprobación por parte do Consello Reitor.

Fonte: DUVI