ECIMAT - Enquisa de Satisfacción
Como parte do compromiso da ECIMAT coa calidade e a mellora continua adquirido coa implantación da Norma UNE – EN ISO 9001:2015, coñecer a visión e opinión dos usuarios nos resulta imprescindible para acadar o obxectivo de brindar o mellor servizo posible. Por todo gustaríanos coñecer a vosa opinión sobre a calidade do noso servizo mediante as respostas ao breve cuestionario que se mostra a continuación. Por favor califique a continuación de 0 a 5 os distintos aspectos que establecen a calidade dos servizos prestados dos que fostes usuario: (1 nada relevante/satisfeito - 5 moi relevante/satisfeito).

FIABILIDADE

Como consideras que é a nosa capacidade efectiva de realizar os servizos ofertados:
Apoio a actividades no medio mariño
Invalid Input
Cría e suministro de organismos mariños
Invalid Input
Procesado histolóxico de tecidos e/ou análise de mostras ambientais
Invalid Input
Utilización de laboratorios e equipamento científico
Invalid Input

TEMPO DE RESPOSTA

Como consideras que é a nosa velocidade de resposta ante as vosas necesidades á hora de solicitar os servizos de:
Apoio a actividades no medio mariño
Invalid Input
Cría e suministro de organismos mariños
Invalid Input
Procesado histolóxico de tecidos e/ou análise de mostras ambientais
Invalid Input
Utilización de laboratorios e equipamento científico
Invalid Input

ACCESIBILIDADE

Como consideras que é a facilidade para establecer contacto e a comunicación cos responsables dos servizos de:
Apoio a actividades no medio mariño
Invalid Input
Cría e suministro de organismos mariños
Invalid Input
Procesado histolóxico de tecidos e/ou análise de mostras ambientais
Invalid Input
Utilización de laboratorios e equipamento científico
Invalid Input

CORTESIA

Como valoras a educación, respeto, consideración e amabilidade do persoal encargado de prestar os servizos de:
Apoio a actividades no medio mariño
Invalid Input
Cría e suministro de organismos mariños
Invalid Input
Procesado histolóxico de tecidos e/ou análise de mostras ambientais
Invalid Input
Utilización de laboratorios e equipamento científico
Invalid Input

COMPETENCIA TÉCNICA

Como valoras a nosa capacidade e coñecemento dos recursos necesarios para a realización dos servicios de:
Apoio a actividades no medio mariño
Invalid Input
Cría e suministro de organismos mariños
Invalid Input
Procesado histolóxico de tecidos e/ou análise de mostras ambientais
Invalid Input
Utilización de laboratorios e equipamento científico
Invalid Input

CALIDADE

Cal é a túa valoración xeral dos servizos ofertados pola ECIMAT dos que fostes usuario:
Apoio a actividades no medio mariño
Invalid Input
Cría e suministro de organismos mariños
Invalid Input
Procesado histolóxico de tecidos e/ou análise de mostras ambientais
Invalid Input
Utilización de laboratorios e equipamento científico
Invalid Input

Para rematar, as últimas consideración xerais:

Valora de 0 a 10 o sistema de solicitudes vía web
Invalid Input
Valora de 0 a 10 o servicio da ECIMAT en liñas xerais
Invalid Input
Identifica aspectos a mellorar ou anota o que consideres oportuno
Invalid Input
Escriba o texto que aparece na imaxe(*) Escriba o texto que aparece na imaxe
Invalid Input